Ordensregler

Ordensregler for Andelshaveforeningen Elmely
Ordensreglernes formål er alene at sikre en gnidningsfri og afslappet omgangsform samtidig med, at vi forpligter os til at passe på det område foreningen råder over og grænser op til.
§ 1. Medlemmerne er i perioden april – oktober forpligtede til at følge med i opslag på fælleshuset.
§ 2. Medlemmerne må kun tilslutte sig til foreningens vandledning i de opsatte målerbrønde. Målerbrøndenes udstyr er foreningens ejendom, og der må ikke ændres på brøndenes udstyr. Medlemmerne har pligt til at sikre sig at det opsatte udstyr, herunder måleruret, fungerer. I modsat fald skal foreningens bestyrelse underrettes øjeblikkeligt.
I tilfælde af misligholdelse af udstyr samt brønd, er det den enkelte haveejer det skal dække eventuelle udgifter.
§ 3. Der må ikke drives erhvervsvirksomhed på foreningens område.
§ 4. Bortset fra hunde, katte og fugle i indendørs bure er al husdyrhold forbudt.
§ 5. Løsgående hunde må kun medtages i haven, når de er under kontrol.
§ 6. Færdsel uden for foreningens område langs voldgraven er forbudt. Dog er det tilladt og påkrævet at færdes i forbindelse med klipning af hæk mm.
§ 7. Kørsel med motorkøretøjer inklusive knallerter på foreningens område er forbudt.
§ 8. Al parkering på foreningens område er forbudt. Af- og pålæsning er tilladt. Knallerter, cykler, barnevogne og lignende må ikke henstilles på havegangen.
§ 9. Fjernelse af hegn, mærker, skelpæle eller andet, der af foreningen er anbragt på arealet, er ikke tilladt.
§ 10. Der er som hovedregel levende hegn om haverne. Grundet stærk trafik på Amager Strandvej, må der ud til Strandvejen dog opsættes støjværn. Hækkene skal klippes regelmæssigt. Ved tvistigheder om hækkens højde mellem naboer fastholdes en højde på 1,8 meter. Naboer kan dog, hvis de er enige, opsætte andet hegn mellem haverne.
§ 11. Medlemmerne har pligt til at renholde deres have samt den sti, gang eller skrænt der ligger uden for egen have. Udvoksende eller nedhængende grene afskæres i linje med hegnet både mod fællesarealer, offentlig vej og naboer.
§ 12. Havelåger skal gå indad.
§ 13. Nummerskilte leveret af foreningen opsættes enten på havelågen eller på huset, således at det er synligt fra indgangen.
§ 14. Uden for sæsonen skal foreningens port og låge altid være låst.
§ 15. Haveaffald, storskrald eller elektriske artikler må ikke lægges på pladsen, på havegangen eller i affaldscontainere. Bestyrelsen tilstræber at der vil være container til haveaffald 1 gang om måneden fra april til og med oktober og til storskrald 3 gange i samme periode. Elektriske artikler vil blive afhentet 1 gang hver sæson og meddelt pr. opslag.
§ 16. Alt affald, der lægges i affaldscontainere skal være velemballeret i plasticposer eller sække for at afværge lugtgener og fordi vi selv skal sørge for renholdelse af containere.
§ 17. Henkastning af affald uden for foreningens grund er strengt forbudt. Køkkenaffald må således under ingen omstændigheder lægges i de opsatte affaldsstativer ved stoppesteder, da det medfører rotter i haverne.
§ 18. Der skal vises hensyn til naboer således:
 at der ikke høres radio eller musik for åbne døre og vinduer eller i det fri, så det kan høres i andre haver.
 Brug af støjende værktøj er forbudt efter kl. 20.00
Ordensregler for Andelshaveforeningen Elmely
§ 19. Når der holdes fest, skal der fredag og lørdag være lukket for musikken senest kl. 01.00, søndag – torsdag kl. 2300.
§ 20. Brug af brændeovne skal ske med hensyntagen til naboer og øvrige omgivelser. Miljøstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser skal til enhver tid efterleves.
§ 21. Det er forbudt at vaske biler på fællespladsen.
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 18. maj 2014.