Ordensregler

 

Ordensregler for Andelshaveforeningen Elmely


Ordensreglernes formål er alene at sikre en gnidningsfri og afslappet omgangsform samtidig med, at vi forpligter os til at passe på det område foreningen råder over og grænser op til.

§1 Medlemmerne er i perioden april – oktober forpligtede til at følge med i opslag på fælleshuset.


§2 Medlemmerne må kun tilslutte sig til foreningens vandledning i de opsatte målerbrønde. Målerbrøndenes udstyr er foreningens ejendom, og der må ikke ændres på brøndenes udstyr. Medlemmerne har pligt til at sikre sig at det opsatte udstyr, herunder måleruret, fungerer. I modsat fald skal foreningens bestyrelse underrettes øjeblikkeligt.
I tilfælde af misligholdelse af udstyr samt brønd, er det den enkelte haveejer der skal dække eventuelle udgifter.


§3 Der må ikke drives erhvervsvirksomhed på foreningens område.

§4 Bortset fra kaniner, marsvin og lignende samt hunde, katte og fugle i indendørs bure er al husdyrhold forbudt.


§5 Hunde skal holdes i snor, være i kontrol og må ikke luftes på foreningens område. Hundeejer skal indhegne deres haver, så hunden ikke kan komme ud. Haveforeningen følger myndighedernes hundelov, dvs. bl.a. at hunde, der figurerer på listen som ulovlige hunde, ikke må medbringes i haveforeningen.


§6 Færdsel uden for foreningens område langs voldgraven er forbudt. Dog er det tilladt og påkrævet at færdes i forbindelse med klipning af hæk mm.


§7 Kørsel med motorkøretøjer inklusive knallerter på foreningens område er forbudt.


§8 Al parkering på foreningens område er forbudt. Af- og pålæsning er tilladt. Knallerter, cykler, barnevogne og lignende må ikke henstilles på havegangen.


§9 Fjernelse af hegn, mærker, skelpæle eller andet, der af foreningen er anbragt på arealet, er ikke tilladt.


§10 Der er som hovedregel levende hegn om haverne. Grundet stærk trafik på Amager Strandvej, må der ud til Strandvejen dog opsættes støjværn. Hækkene skal klippes regelmæssigt. Ved tvistigheder om hækkens højde mellem naboer fastholdes en højde på 1,8 meter. Naboer kan dog, hvis de er enige, opsætte andet hegn mellem haverne. Ønsker en haveejer at opsætte andet end levende hegn, ud mod offentlig vej, skal bestyrelsen ansøges før opsætning.


§11 Medlemmerne har pligt til at renholde deres have samt den sti, gang eller skrænt der ligger uden for egen have. Udvoksende eller nedhængende grene afskæres i linje med hegnet både mod fællesarealer, offentlig vej og naboer. Ved beplantning af nye træer, skal man tage højde for, at der ikke plantes noget, der er for højt, så det kan vælte ned over egne eller naboers hegn eller bygninger.


§12 Havelåger skal gå indad.


§13 Nummerskilte opsættes enten på havelågen eller på huset, således det er synligt fra indgangen. Blå emaljerede skilte kan købes gennem foreningen.


§14 Uden for sæsonen skal foreningens port og låge altid være låst.
Affaldsordning: Der er opsat containere til husholdningsaffald, bioaffald, metalaffald, elektronisk affald, papir-, pap og plast.

§15 Haveaffald og storskrald afhentes jævnligt på pladsen. Datoerne publiceres ved opslag på fælleshuset og på den lukkede Facebookgruppe.

§16 Alt affald, der lægges i affaldscontainere skal være velemballeret i plasticposer eller sække for at afværge lugtgener og fordi vi selv skal sørge for renholdelse af containere.


§17 Henkastning af affald uden for foreningens grund er strengt forbudt. Køkkenaffald må således under ingen omstændigheder lægges i de opsatte affaldsstativer ved stoppesteder, da det medfører rotter i haverne.


§18 Der skal vises hensyn til naboer således:
• at der ikke høres radio eller musik for åbne døre og vinduer eller i det fri, så det kan høres i andre haver.
• at brug af hæk-, plæneklipper og lignende samt støjende værktøj er forbudt på hverdage før kl. 08.00 og efter kl. 18.00 samt på lørdage, søn- og helligdage før kl. 10.00 og efter kl. 18.00


§19 Når der holdes fest, skal det varsles på FB, dog skal der fredage og lørdage være lukket for musikken senest kl. 01.00, søndag – torsdag kl. 2300.


§20 Brug af brændeovne skal ske med hensyntagen til naboer og øvrige omgivelser. Miljøstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser skal til enhver tid efterleves.


§21 Det er forbudt at vaske biler på fællespladsen.


§22 Ordensreglerne er fastlagt og håndhæves i overensstemmelse med AH Elmelys gældende vedtægter, herunder at bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som kræver godkendelse på førstkommende generalforsamling.
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. maj 2022.