Køb & Salg af havelod

Generelle oplysninger om AH Elmely kan findes her på hjemmesiden.

Her findes tillige foreningens vedtægter og ordensregler.

AH Elmely ejer jorden i fællesskab, mens bebyggelse ejes af det enkelte medlem. Foreningen har således ikke ansvar for lovligheden af bebyggelsen eller evt. pantsætning heraf, hvilket fremgår af den brugsretstilladelse køber skriver under på. Eksempel på Brugsretsaftale.

For at blive medlem af AH Elmely betaler køber et indskud til foreningen. Dette indskud tilbagebetales ikke ved senere salg af haven.

Når køb/salg af en have er aftalt, holdes et møde mellem køber, sælger, Elmelys formand og kasserer, hvor sælger afleverer sin brugsretstilladelse til foreningen og køber underskriver en ny, der tillige underskrives af foreningens formand og kasserer. Når dette møde holdes skal købers indskud være indgået på foreningens konto.

Beretning og regnskab fremlagt og godkendt på seneste generalforsamling kan rekvireres hos formanden.

I 2005 blev der kloakeret og indlagt helårsvand til en måler i hver have. Om der er lagt vandledning i frostfri dybde fra måler til hus har foreningen ikke overblik over. Det er således op til køber at undersøge dette forhold. Vand betales efter forbrug i forbindelse med opkrævning af kontingent.

Til kloakering og indlægning af helårsvand optog foreningen et 30 årigt 4% realkreditlån i Nordea Kredit, der udløber i 2035. Restgæld ved seneste generalforsamling fremgår af foreningens regnskab.  32 haver deltager i dette lån, men alle hæfter solidarisk.

AH Elmely råder i alt over 17.384 m2, hvoraf der betales skat af 14.355m2, da 3.219 m2 udgøres af vej, hvoraf, der ikke betales skat. Hver enkelt medlem betaler skat af de m2, den pågældendes have udgør. 422 m2 er fælles areal, hvoraf skatten betales over kontingentet.

Kontingent til foreningens drift betales hver den 10. januar, april, juli og oktober. Kontingentets anvendelse fremgår af foreningens regnskab. Sammen med kontingentet opkræves:

  1. Skat, hvor beløbet reguleres i april hvert år
  2. Vandforbrug. Der betales et a conto beløb af forventet forbrug i april, juli og oktober. Målerne aflæses hvert år i oktober/november og efterbetaling/tilbagebetaling sker hvert år i januar

Renter og afdrag på fælles lån.