Vedtægter

Andelshaveforeningen Elmely Vedtægter


§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Andelshaveforeningen Elmely, A/H Elmely. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune


§2. Formål og virke


2.1 Foreningens formål er at administrere og forvalte fælles anliggender vedrørende ejendommens arealer matr.nr. 45 b Sundbyøster, Hedegaardsvej 123 – 195 København S og arbejde i medlemmernes fælles interesse.
2.2 Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, tinglyst deklaration eller lignende, der vedrører det samlede haveområde eller de enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.
2.3 For ethvert medlem gælder, at man under ansvar for de til enhver tid gældende regler om havens anlæg og bebyggelse er frit stillet i sin foretagsomhed.


§3. Medlemskab.


3.1 Som medlem og andelshaver kan optages myndige personer, der samtidig får brugsret til en have ved medlemskabets indgåelse.
3.2 Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl i Kongeriget Danmark uden for andelshaveforeningen.
Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket.
3.3 Køb og salg af haver kan kun ske med bestyrelsens godkendelse.
3.4 Ved erhvervelse af et havelod oprettes en brugsretsaftale, hvoraf medlemmets rettigheder og pligter fremgår.
Medlemskabet har først gyldighed, når brugsretsaftalen er underskrevet af det indtrædende medlem og foreningens formand og kasserer. Et medlem kan kun erhverve én have.
3.5 En have kan erhverves af maksimalt 2 personer i forening, der således deler ét medlemskab.
3.6 Bestyrelsen/foreningen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse mv. og af en anslået værdi af andelen i foreningens jord, der overdrages.
3.7 Ved salg af have ophører medlemskabet og dermed brugsretten. Det udtrædende medlem er først frigjort
fra sine forpligtelser over for foreningen, når der er indgået brugsretsaftale med den, der overtager medlemskabet.
Ved salg af et havelod, skal sælger betale et gebyr til foreningen. Gebyrets størrelse besluttes af generalforsamlingen.
3.8 Medlemmer af Andelshaveforeningen skal overholde de af generalforsamlingen vedtagne ordensregner.


§4. Indskud og hæftelse


4.1 Ved optagelse som medlem betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling. Indskuddet tilbagebetales ikke ved udtræden.
4.2 Ved dødsfald kan medlemskabet uden betaling af indskud overdrages til:

• En efterlevende ægtefælle eller registreret partner.
• En person med hvem afdøde har levet papirløst sammen i mindst 2 år forud for dødsfaldet, under
forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet.
• Myndige slægtninge i direkte op-og nedstigende linje.
•Arvinger,som ikke i forvejen er andelshavere, skal gennemgå procedurerne for medlemskab jfr.§3
4.3 Medlemmerne hæfter personligt og solidarisk for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid fremgår af foreningens regnskab.

§5. Brugsretsydelse


5.1 Brugsretsydelse for det enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, foreningens bestyrelse forelægger generalforsamlingen til godkendelse.
5.2 Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i brugsretsaftalen.
5.3 Brugsretsydelsen forfalder til betaling som bestemt af generalforsamlingen og opkræves sammen med ejendomsskatter, afdrag på kollektive lån og andre pligtige ydelser. Alle indbetalinger til foreningen skal foregå via ”Betalingsservice”.
5.4 Hvis brugsretsydelsen eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen kræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling, lade betalingen inddrive ad retslig vej for andelshaverens regning, og om nødvendigt bringe brugsretten – og dermed medlemskabet – til ophør jf. § 10.


§6. Beboelse


6.1 Egentlig beboelse må kun finde sted i den periode Københavns Kommune har godkendt for varige kolonihaver.
6.2 Fremleje af de enkelte haver må ikke finde sted, men bestyrelsen kan i særlige tilfælde efter anmodning tillade fremlån for en afgrænset periode. Medlemmerne hæfter for betaling af brugsretsydelse og andre pligtige pengeydelser, og for, at den hvem huset fremlånes til, overholder foreningens vedtægter og ordensregler.


§7. Bebyggelse


7.1 Hvis et hus på et havelod fjernes, skal der opføres en ny bygning på mindst 35 m2. Bygningen skal være egnet til sommerophold og være opført senest 2 år efter det hidtidige er fjernet.
7.2 Ingen flytning eller ændring af bestående bygninger eller nybygning må finde sted uden bestyrelsens tilladelse. Ansøgning herom vil kun kunne imødekommes, såfremt de opfylder betingelserne i udlodningstilladelse af 19. juli 1963 og byggetilladelse af 10. juli 1967 med de ændringer der følger af den til enhver tid gældende lov.
I forbindelse med ændring af bestående bygninger eller nybygninger skal bestyrelsen desuden gennemføre en nabohøring. Såfremt denne nabohøring giver anledning til indsigelser mod byggeriet, kan bestyrelsen vælge at stille krav om modifikationer til de påtænkte bygningsændringer eller nybyggeri.
7.3 Hvis det ansøgte ikke kan tillades i f.t. ovenstående, og dermed fordrer dispensation fra gældende bestemmelser, eller i øvrigt kun kan udføres efter forud indhentet byggetilladelse, skal medlemmerne indsende forskriftsmæssig byggeansøgning til bygningsmyndighederne.
7.4 Medlemmer skal i øvrigt til enhver tid respektere de i udlodnings- og byggetilladelse med senere ændringer givne bestemmelser samt de på ejendommen hvilende servitutter og tinglyste deklarationer, hvorom henvises til ejendommens folio i tingbogen.


§8. Medlemsansvar


8.1 Et medlem er ansvarligt for enhver skade, der voldes af deres familie, besøgende eller personer til hvem huset er fremlånt.
8.2 Et medlem er erstatningspligtig efter lovens almindelige regler.
8.3 Et medlem er forpligtet til at have sit hus brandforsikret.
8.4 Klage over forhold vedrørende foreningen indgives skriftligt til bestyrelsen.


§9. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af havelodden


9.1 Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m., der skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
9.2 Bestyrelsen er berettiget til at ændre og supplere ordensbestemmelser. Enhver ændring eller tilføjelse skal af bestyrelsen forelægges førstkommende generalforsamling til godkendelse.
9.3 Medlemmerne er forpligtede til at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmerne er forpligtede til at overholde de i brugsretsaftalen indeholdte bestemmelser.


§10. Misligholdelse af brugsretten


10.1 Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede brugsretsaftale, hvis brugsretsydelsen eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt krav er afsendt anbefalet eller afleveret af bestyrelsen direkte. Det er en forudsætning for ophævelse af brugsretsaftalen, at foreningens krav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal
udtrykkeligt angives, at brugsretten vil blive ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den
meddelte frist.
10.2 Bestyrelsen har i særlige tilfælde som arbejdsløshed eller sygdom mulighed for at give henstand med
betaling, hvis anmodning modtages inden betalingens forfaldsdag. Henstand kan kun undtagelsesvis
gives ud over 3 måneder.
10.3 Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede brugsretsaftale, hvis medlemmet overlader
brugen af havelodden til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes familie eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene for foreningen og dens medlemmer.
10.4 Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede brugsretsaftale, hvis et medlem i væsentlig grad misrøgter havelodden eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser. Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt udefra er fx overtrædelse af forbuddet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse.
10.4 Hvis brugsretten til en havelod ophæves if. ovenstående kan medlemmet senest 14 dage efter meddelelse om brugsrettens ophævelse skriftligt over for bestyrelsen forlange afgørelsen forelagt en generalforsam- ling. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.
10.5 Når ophævelse af et medlemskab med tilhørende brugsretsaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen brugsretsydelse og andre ydelser vedrørende havelodden indtil denne er overtaget af en anden, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i denne periode.
10.6
Når brugsretten til et havelod og medlemskabet er ophævet, skal det udtrædende medlem umiddelbart med bestyrelsens medvirken sætte sin have til salg. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i salgsprisen for brugsret til havelodden samt den opførte bebyggelse, beplantning mv., forud for andre kreditorer.
10.7 Når brugsretsaftalen er ophævet, må det udtrædende medlem ikke bebo haven, men alene fremvise til købere. Er haven ikke solgt inden 6 måneder, vil bestyrelsen afhænde haven til højestbydende.


§11. Pligtarbejde/fællesarbejde


11.1 Bestyrelsen kan indkalde/opfordre til fællesarbejde, hvis større opgaver skal udføres.


§12. Generalforsamling


12.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
12.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, med en dagsorden, der
mindst indeholder følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Beretning
c) Årsregnskab med evt. revisionsberetning d) Indkomne forslag
e) Godkendelse af budget
f) Valg af formand/kasserer
g) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter h) Valg af revisorer og suppleanter
12.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er i så fald pligtig at indkalde til generalforsamling inden 3 uger for begæringens modtagelse. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun tages, hvis mindst 7 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede.
12.4 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt (e-mail) af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.
12.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse og bekendtgøres på e-mail samt ved opslag på foreningens opslagstavle. Forslag, der er formanden i hænde mere end 3 uger inden generalforsamlingen, vil blive sendt ud sammen med indkaldelsen på e-mail.
12.6 Adgang til generalforsamlinger har ethvert medlem af foreningen.
12.7 Hver have har 2 stemmer.
12.8 Beslutninger på en generalforsamling træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, se dog § 12.9. Dirigenten kan beslutte, at der skal foretages skriftlig afstemning, hvis der udtrykkes ønske derom.
12.9 Beslutninger der drejer sig om • Vedtægtsændring
• Optagelse af kollektive lån
• Ekstraordinære indskud
kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkelig stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset fremmødet kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. Om foreningens opløsning se § 16.
12.10 Et medlem af foreningen kan afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at stemme ved generalfor- samlingen.
12.11 Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent, referent samt foreningens formand og udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.


§13. Bestyrelsen


13.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse og til at udføre generalforsamlingens beslutninger.
13.2 Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode.
• Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.
• 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 2 i ulige år.
• På hver generalforsamling vælges 1 eller 2 suppleanter således, at antallet af suppleanter efter den
ordinære generalforsamling er 2
• Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
13.3 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov eller når blot ét medlem af bestyrelsen begærer det.
13.4 I tilfælde af inhabilitet kan et bestyrelsesmedlem ikke deltage i en sags behandling.
13.5 Der tages referat ved bestyrelsesmøder. Referaterne kan rekvireres ved henvendelse til formanden.
13.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
• Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
• Ved stemmelighed er formandens stemmeudslagsgivende.
• Bestyrelsen afgør mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.
13.7 Bestyrelsen er forpligtet til at have samlet overblik over de udefra kommende regler der gælder for området, og til at holde medlemmerne orienterede også om ændringer.
13.8 Kassereren skal indsætte foreningens midler i pengeinstitut og kan kun hæve af foreningens midler med bestyrelsens godkendelse til foreningens daglige drift fra den konto, der er oprettet til dette formål.
13.9 Bestyrelsesmedlemmernes omkostninger/udlæg til kontorhold, kørsel mv., dækkes ifølge bilag.
13.10 Godtgørelse til bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen.


§14. Tegningsret


Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Dog har bestyrelsen bemyndigelse til at give kassereren prokura til, alene at disponere over foreningens midler, i forbindelse med den daglige drift. Denne prokura omfatter tillige brug af elektroniske bankprodukter (netbank og lignende). Ved salg eller pantsætning af foreningens ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.


§15. Regnskab og revision


15.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.
15.2 Generalforsamlingen vælger to revisorer for 2 år og to revisorsuppleanter for 2 år.
15.3 Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de
bemærkninger revisionsarbejdet måtte give anledning til. Formanden kan være til stede ved revisionen.
15.4 Revisorerne bør foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år.

§16. Foreningens opløsning


16.1 Foreningen kan ikke opløses og arealet ikke afhændes medmindre en generalforsamling har taget beslutning herom jf. § 12.9 og 9/10 af foreningens medlemmer stemmer herfor ved en efterfølgende urafstemning.
16.2 Ved foreningens opløsning forfalder foreningens kollektive gæld til øjeblikkelig indfrielse.
16.3 Foreningens formue – herunder hvad salg af fælles faciliteter indbringer – fordeles ligeligt mellem de 36
havelodder.
16.4 Ved salg af arealet tilkommer der hvert havelod prisen for de m2 brugsretsaftalen omfatter samt prisen for
1/36 af de fælles arealer.


Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. maj 2022 samt ekstraordinær generalforsamling 6. august 2022