Varige kolonihaver

 

Varige kolonihaver
Formålet med lovene er at sikre, at kolonihaverne fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Med kolonihaveloven indførtes begrebet “et varigt kolonihaveområde”. Kolonihaveområderne i Danmark blev pr. 1. november 2001 varige med mindre ejeren inden denne dato havde meddelt Miljøministeriet, at kolonihaveområdet skulle være et ikke varigt kolonihaveområde. Loven har ført til, at ca. 53.669 af landets i alt ca. 62.150 kolonihaver nu er varige.

 

Nedlæggelser af kolonihaver
Et varigt kolonihaveområde kan kun nedlægges efter tilladelse givet af den kommune som kolonihaveområdet ligger. Tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet. Kommunerne kan kun give tilladelse til nedlæggelse af et varigt kolonihaveområde, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Samtidig skal der – inden området ryddes – tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område som nedlægges. Det understreges i loven, at væsentlige samfundsmæssige hensyn normalt ikke omfatter opførelse af boliger eller bebyggelse til nye erhvervsvirksomheder.

Kolonihaveloven indeholder også regler om tilbudspligt og om offentlighedens adgang til kolonihaveområder.

 

Ovenstående er et sammendrag vedr. kolonihavelovens regler, hentet fra Naturstyrelsen.dk

Se hele Lov om kolonihaver Her